Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ


Tο Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (TATM) της Πολυτεχνικής Σχολής του AΠΘ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 και είναι το τρίτο, κατά χρονολογική σειρά ίδρυσης, Tμήμα Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής (μετά το Tμήμα Πολιτικών Mηχανικών και το Tμήμα Aρχιτεκτόνων). Υποδιαιρείται σε τρεις (3) Tομείς (Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας και Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων) που συντονίζουν τη διδασκαλία σε συγκεκριμένα πεδία της Επιστήμης που ορίζονται από το TATM.

Η επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού, περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο των γεωεπιστημών και εφαρμογών του Μηχανικού σε διάφορες κλίμακες, που αφορούν έργα-μελέτες γεωδαισίας, τοπογραφίας, κτηματολογίου, φωτογραμμετρίας, χαρτογραφίας, συγκοινωνιακών και υδραυλικών έργων. Η χρήση σύγχρονων οργάνων (σαρωτές laser, GNSS, μονάδες μέτρησης αδρανείας) και καινοτόμες τεχνικές (βασισμένες σε εξελιγμένους αλγορίθμους σε λογισμικά ΗΥ) έχουν δημιουργήσει μια νέα επιστήμη, την «Γεωπληροφορική» η οποία ασχολείται με τη συλλογή, τη διανομή, ανάλυση, επεξεργασία, παρουσίαση γεωγραφικών δεδομένων ή γεωγραφικών πληροφοριών.

Η χρήση της Φωτογραμμετρίας που είναι παραδοσιακά η επιστήμη που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε από επιστήμονες της Γεωδαισίας έχει συνδυαστεί με την σύγχρονη επιστήμη της Τεχνητής Όρασης – ή αλλιώς Όρασης Υπολογιστών- για την αποτύπωση όχι μόνο του τρισδιάστατου χώρου με τη μορφή χαρτών σε μικρές κλίμακες αλλά και ανθρωπίνων κατασκευών μικρότερων διαστάσεων σε μεγαλύτερες κλίμακες (ακόμη και 1:1 ή και μεγαλύτερες) αλλά και το ίδιου του ανθρώπινου σώματος.

Οι σύγχρονες μέθοδοι της τρισδιάτατης εκτύπωσης συμπληρώνουν τις τρισδιάστατες αποτυπώσεις που εφαρμόζουν οι Αγρ. Τοπογράφοι Μηχανικοί και χρησιμοποιούνται για την εκτύπωση των μοντέλων που παράγονται από φωτογραμμετρική διαδικασία ή από τεχνικές σάρωσης (πχ. laser scanning, structure light recording).

Δείτε περισσότερα